Loading...
Đăng nhập
Quản lý hành chính tổng hợp
Văn bản
Số/ký hiệu Số: 02 TB/TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 28/07/2022
Ngày Hiệu lực 28/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SỐ 02.doc
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 01 TB/TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 28/07/2022
Ngày Hiệu lực 28/07/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SỐ 01.doc
39 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 4 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 20/09/2019
Ngày Hiệu lực 20/09/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH GIAI DOAN 19-23 TAM.docx
67 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số : 3 /KH- MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 05/03/2021
Ngày Hiệu lực 05/03/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


kh dân vận 2021.doc
47 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 45 /KHPC- MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 26/10/2021
Ngày Hiệu lực 26/10/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ.docx
24 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 41 /BC-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 20/05/2022
Ngày Hiệu lực 20/05/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BCTỔNG KẾT NĂM HỌC 2021- 2022.doc
98 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 40 / KH-TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 14/02/2022
Ngày Hiệu lực 14/02/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH Tuyên truyền phổ biến gd pháp luật.doc
52 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 14 /QĐ-TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 10/10/2021
Ngày Hiệu lực 10/10/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QD thành lập ban truyền thông.doc
43 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 13 QĐ-TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 25/05/2022
Ngày Hiệu lực 25/05/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QD PHU TRACH CONG NGHE.doc
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 56 /KH – MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 25/05/2022
Ngày Hiệu lực 25/05/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG.docx
23 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 05 /KH- MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 25/09/2021
Ngày Hiệu lực 25/09/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


ke hoach tuyen truỳen.doc
75 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số:13 /KH-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 18/04/2022
Ngày Hiệu lực 18/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ.doc
73 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 12 /KH- Tr-Mn
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 25/04/2022
Ngày Hiệu lực 25/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KEHOACHTUYENTRUYENBINHDANGGIOI_48139.signed_12770.signed.doc
68 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số:16/BC-Tr-Mn
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 30/04/2022
Ngày Hiệu lực 30/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BÁO CÁO BOM MÌN.docx
22 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 30 /BC-TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 16/04/2022
Ngày Hiệu lực 16/12/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BÁO CÁO BÌNH ĐẢNG GIỚI.doc.docx
30 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số:11 /KH-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 02/04/2022
Ngày Hiệu lực 02/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ.docx
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 40./BC-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 04/05/2022
Ngày Hiệu lực 04/05/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BÁO CÁO HỌI THI GIAO THÔNG CHO TRẺ.doc
113 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số:10 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 10/04/2022
Ngày Hiệu lực 10/04/2022
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KE HOACH TỔ CHỨC HỘI THI-AN TOÀN GIAO THÔNG.doc
50 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 09 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 28/09/2021
Ngày Hiệu lực 28/09/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH GĐ2 ĐỀ ÁN TIẾNG VIỆT.docx
31 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 08 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Trần Thị Thanh Nhàn
Ngày Ban hành 20/10/2021
Ngày Hiệu lực 20/10/2021
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KE HOACH CHUYÊN ĐỀ-XAY DUNG MT LAY TRE LAM TRUNG TÂM .doc
69 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 06 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 22/11/2020
Ngày Hiệu lực 22/11/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KE HOACH CHUYÊN ĐỀ-AN TOÀN GIAO THÔNG.doc
66 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Số: 17 /KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi văn oai
Ngày Ban hành 09/09/2021
Ngày Hiệu lực 09/09/2021
Ngày hết Hiệu lực 09/09/2025

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOACH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 2021-2025.doc
113 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu s03/TB-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký BÙI THỊ BÔN
Ngày Ban hành 10/08/2020
Ngày Hiệu lực 10/08/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


THÔNG BÁO TUYỂN SINH.doc
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 29/ KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 05/02/2020
Ngày Hiệu lực 05/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QUYẾT ĐỊNH.docx
37 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 30/ KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 06/02/2020
Ngày Hiệu lực 06/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CORONA (1).doc
87 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17/KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 12/10/2019
Ngày Hiệu lực 12/10/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CAP TRUONG 19- 20.doc
66 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 18/9/2019
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 18/09/2019
Ngày Hiệu lực 18/09/2019
Ngày hết Hiệu lực 10/11/2035

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020-ĐÃ SỬA.doc
149 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu Sơ 16/KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 10/10/2019
Ngày Hiệu lực 10/10/2019
Ngày hết Hiệu lực 10/09/1920

1 Tệp kèm theo:


BỘ QUY TẮC ỨNG SỬ TRONG TRƯỜNG MN-1.doc
60 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu số 08/KH-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 17/10/2019
Ngày Hiệu lực 12/03/2023
Ngày hết Hiệu lực 30/05/1920
Số/ký hiệu số 03/KH-MN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 14/08/2019
Ngày Hiệu lực 14/08/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu số 01/KH-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 09/08/2012
Ngày Hiệu lực 09/02/2018
Ngày hết Hiệu lực 10/11/2035

1 Tệp kèm theo:


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘ ĐỒNG TUYỂN SNH.doc
44 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu số 01/KH-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 20/08/2018
Ngày Hiệu lực 20/08/2018
Ngày hết Hiệu lực 31/05/2019
Số/ký hiệu số 04/KH-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 14/09/2018
Ngày Hiệu lực 14/09/2018
Ngày hết Hiệu lực 31/05/2019
Số/ký hiệu số 05/KH-MNĐM
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Bùi Thị Bôn
Ngày Ban hành 16/09/2018
Ngày Hiệu lực 16/09/2018
Ngày hết Hiệu lực 31/05/2019

1 Tệp kèm theo:

Số/ký hiệu 01/KH-TrMN
Cơ quan ban hành Trường mầm non Đồng Môn
Loại văn bản
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Thị A
Ngày Ban hành 14/05/2018
Ngày Hiệu lực 15/05/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


bài kiểm tra phần 1.doc
57 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0987533315

EMAI : mn.lat.don@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 16
Hôm qua : 17
Tất cả : 16364